0400 643 555

020 710 9750

0400 643 555

020 710 9750

0400 643 555

020 710 9750

Nyt on maanantai 20:43Jäteasema on suljettu!

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön yhteystiedot

Erkki Salminen Oy
Marja Salminen
Myllyharjuntie 18
42300 Jämsänkoski
Y-tunnus: 0283049-7
020 710 9750
erkkisalminen@erkkisalminen.fi

2. Rekisterin nimi

Erkki Salminen Oy-asiakasrekisteri
– Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
Erkki Salminen Oy – asiakastiedot
– Organisaatio: yrityksen nimi, osoitetiedot, laskutustiedot, sähköposti, puhelin, y-tunnus, www-osoite, asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta, organisaatioon liitetyt palvelut
– Yhteyshenkilö: nimi, sähköposti, puhelin
– Henkilöstökortisto: etunimi, sukunimi, puhelin, veronumero, ajokorttiluokka
– Yksityishenkilöt: etunimi, sukunimi, puhelin, osoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan luodessa asiakassuhteen Erkki Salminen Oy:n kanssa, sekä asiakassuhteen aikana tuotteiden ja palveluiden tilaamisen ja niiden toimittamisen yhteydessä. Tietoja kerätään suullisesti sekä yhteydenottokanavien kautta.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

7. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kaikkia rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoverkko ja rekisterin tietoja sisältävät järjestelmät ovat suojattu palomuurein, salasanoin, sekä muiden hyväksyttyjen keinoin.

Manuaalinen aineisto

Henkilötietoja sisältävät asiakirjat ja dokumentit säilytetään toimitiloissa, joihin asiattomat henkilöt eivät pääse.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerätään tietoa vain tarpeen vaatimassa laajuudessa ja tietoa säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista. Tietoja käytetään niiden alkuperäiseen tarkoitukseen. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5) vuoden välein.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden, virheelliset, epätarkat tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi pyynnöt osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä selosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen tarkistamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus, mikäli häntä koskevia henkilötietoja käsitellään, ja oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaisua virheellisiin ja epätarkkoihin tietoihin ilman aiheetonta viivästystä.

Oikeus tiedon poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistettua järjestelmästä ilman aiheetonta viivästystä, niin kauan kuin seuraavat ehdot toteutuvat:

– Henkilötietoja ei enää tarvita niiden keräämisen yhteydessä ilmoitettuihin tarkoituksiin
– Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole laillista perustetta
– Henkilötietoja on käsitelty vastoin lakia.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä, mikäli

– Rekisteröity ilmoittaa henkilötietojen olevan paikansapitämättömiä
– Käsittely on lainvastaista
– Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin
– Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, milloin tahansa.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus ilman, että tämä vaikuttaa suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisteripitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity tulkitsee, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11. Lisätietoja

Rekisteröity voi halutessaan saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä olemalla yhteydessä Erkki Salminen Oy:n yhteyshenkilöön.

Päivitetty 6.4.2023